Huishoudelijk reglement SWO

 

I. Het bestuur van de SWO
1. Bestuur

 1. De bestuursleden worden voorgesteld door de leden van de SWO. Op basis hiervan worden de bestuursleden benoemd door het bestuur van de Liga en wel voor vier jaar.
 2. Na afloop van de zittingsduur treden de bestuursleden af. Op verzoek van de leden is herbenoeming mogelijk. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur van de SWO voorzien.
 3. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls het bestuur dit noodzakelijk oordeelt.
 4. Voor de vergaderingen worden de bestuursleden uiterlijk zeven dagen voor de datum van vergadering schriftelijk uitgenodigd. De uitnodiging gaat gepaard van een agenda, die zo veel mogelijk wordt voorzien van een toelichting.
 5. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, waarvan afschriften worden gezonden aan de bestuursleden.
 6. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op van de activiteiten van de sectie en biedt het bestuur van de Liga dit jaarverslag aan.
 7. Voor zover nodig regelt het bestuur haar werkwijze.


2. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat tenminste uit vier leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid externe contacten, die over een voor epilepsie onderzoek relevante deskundigheid beschikken. In geval van een tussentijdse vacature past het bestuur haar werkwijze aan.

  

2.1 De voorzitter

heeft de leiding over de bestuursvergadering en ziet toe op een juiste toepassing van het huishoudelijk reglement;
ziet toe op uitvoering van de besluiten; vertegenwoordigt het bestuur bij officiële gelegenheden.

  

2.2 De secretaris

is belast met het opstellen van de uitnodigingen en de daarbij behorende agenda en toelichting en is verantwoordelijk voor de tijdige verzending van de uitnodigingen van de bestuursvergaderingen; draagt zorg voor de verslaglegging van de bestuursvergadering en verzending van het verslag aan de leden van het bestuur en de secretaris van het bestuur van de Liga; is verantwoordelijk voor het tijdig bespreken van de vergaderruimte en de ruimte voor het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten van de SWO; is verantwoordelijk voor het beheer van het archief en is belast met het tijdig afdoen van de correspondentie;
 

2.3 De penningmeester

is belast met het beheer van de gelden van de sectie en de toegewezen financiële ondersteuning door de Liga; ziet toe op regelmatige ontvangst en inning van alle vorderingen van de sectie en is verantwoordelijk voor tijdige betaling van alle betalingsverplichtingen van de sectie; biedt het bestuur binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar de financiële stukken van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan.
 

2.4  Het bestuurslid externe contacten

is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met het bestuur van de Liga; is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de ‘International league Against Epilepsy' (ILAE) en ‘The International Bureau for Epilepsy' (IBE) op het gebied genoemd onder punt II-1. en het informeren van de leden van de Liga met betrekking tot de activiteiten van deze organisaties; is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten en/of deelname aan externe wetenschappelijke organisaties, zoals genoemd onder punt II-1., en het informeren van de leden van de SWO met betrekking tot de activiteiten van deze organisaties.

 

II. Beoogde avtiviteiten van de SWO

De SWO heeft als doel het bieden van een platform binnen de Liga ter stimulering van wetenschappelijk epilepsie onderzoek en ter bevordering van de onderlinge contacten tussen onderzoekers die actief zijn op het gebied van epilepsie onderzoek in Nederland. De SWO beoogt daartoe de volgende activiteiten te ontplooien.

 1. Het onderhouden van contact met en/of deelname aan wetenschappelijke organisaties, zoals de NeuroFederatie, Vereniging voor Experimentele en Klinische Neurowetenschappen en de commissie(s) van de ILAE en IBE in zoverre deze zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek. Het informeren van de leden van de SWO over de activiteiten van deze organisaties.
 2. De periodieke organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, tenminste tweemaal per jaar, waar resultaten van epilepsie onderzoek kunnen worden gepresenteerd.
 3. Het op verzoek adviseren van de leden van de Liga bij het aanvragen van subsidies voor onderzoek.
 4. Het op verzoek adviseren van het bestuur en leden van de Liga met betrekking tot vragen van wetenschappelijke aard.
 5. Het bijhouden van een overzicht van het wetenschappelijk epilepsie onderzoek dat door de leden van de SWO wordt gedaan.

 

III. Lidmaatschap van de SWO

Indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden wordt eenieder die te kennen geeft dat hij/zij lid wil worden van de SWO toegevoegd aan de ledenlijst van de SWO. De voorwaarden voor het lidmaatschap van de SWO zijn:

 1. Hij/zij is geregistreerd als lid van de Liga. Hiervan kan in incidentele gevallen worden afgeweken.
 2. Lid van de SWO kunnen zijn personen, die krachtens hun beroep en/of functie, een bijdrage leveren of hebben geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epilepsie of op een terrein dat hier direct aan gelieerd is.


Als iemand handelt in strijd met de doelstellingen van de SWO én indien hierover consensus bestaat bij het bestuur van de SWO, dan kan dit bestuur een voorstel indienen bij het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie om maatregelen te nemen tegen het betreffende lid.

 

IV. De relatie met de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (Liga)

De SWO is één van de secties van de Liga en onderschrijft als zodanig de doelstellingen van de Liga. Voor de gewenste afstemming en ondersteuning van de activiteiten van de SWO worden de volgende afspraken gemaakt.

 1. Het bestuur van de Liga kan een van haar leden afvaardigen naar de bestuursvergadering van de SWO. Voor de vergaderingen wordt de secretaris van het bestuur van de Liga uiterlijk zeven dagen voor de datum van vergadering schriftelijk uitgenodigd, aan wie ook de afschriften van de verslagen van de bestuursvergadering worden toegezonden.
 2. Het bestuurslid externe contacten van de SWO neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de Liga en rapporteert hierover aan het bestuur van de SWO.
 3. Het bestuur van de SWO kan voor haar vergaderingen gebruik maken van de vergaderruimten van de Liga. Voor de bespreking van de ruimte neemt zij contact op met het secretariaat van de Liga.
 4. De SWO kan ten behoeve van de door haar georganiseerde bijeenkomsten gebruik maken van een geëigende ruimte van de Liga. Voor de bespreking van de ruimte neemt zij contact op met het secretariaat van de Liga.
 5. Voor het verzenden van uitnodigingen en dergelijke aan de leden kan de SWO een beroep doen op het secretariaat van de Liga.
 6. Epilepsie, periodiek voor professionals is het tijdschrift dat door de Liga wordt uitgegeven en dient als platform voor alle geledingen van de Liga, dus ook voor de SWO.

 

V. Kostenvergoeding

De SWO kan voor het bekostigen van haar activiteiten een beroep doen op de financiële middelen van de Liga. Er wordt gewerkt op basis van kostenvergoeding. De begroting voor het komende jaar wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de Liga. 

 

VI. Slotbepaling

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, of indien dit niet mogelijk is de voorzitter. Van deze beslissing wordt de eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt.